Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bebyggelseutvecklingen i Norsbo

Bebyggelse antas ha funnits i Norsbo by åtminstone sedan medeltiden. De tre bergsmansgårdarna i området har även lång dokumenterad historia. Bebyggelsen har kraftigt påverkats av 1867 års Laga skifte och sedan av de förbättrade kommunikationerna till Falun och Borlänge.

Historiska bosättningar

Bebyggelseutvecklingen i Norsbo by kan följas genom bl.a. äldre lantmäterikartor. Arkeologer har vid Liljans gård hittat boplats troligen från vikingatid. Bosättningar lär då även ha funnits vid platserna för Hinsnorets gård och Norsbo by.

En uppmätning av Norsbo by genomfördes av lantmätaren Ullberg 1818. Denna karta visar bebyggelse, vägnät, Norsbobäcken och fastigheter.

Uppmätning av Norsbo by utförd av lantmätaren Christan Fredrik Ullberg år 1818. Källa: Lantmäterimyndighetens arkiv.

Laga skifte som glesade upp den täta bebyggelsen

Åren 1866 – 1867 genomfördes Laga skifte av byn Norsbo. Orsaken var den splittrade uppdelningen av odlingsmarken i små smala tegar, där varje gård hade marker på flera ställen. Den nya odlingsteknik som successivt infördes gjorde att marken behövde brukas i större tegar och att öppna tegdiken behövde läggas igen med täckdiken. Den täta byn vid sjön Liljan och Norsbobäckens utlopp blev även den opraktisk och innebar bl.a. brandrisk.

Ett första steg i Laga skiftet var att ta fram en karta som visade på befintlig bebyggelse, vägnät och markinnehav. Kartan gav underlag för upprättandet av den nya fastighetsindelningen i 1867 års Laga skiftsbeslut.

Karta (detalj) hörande till Laga skiftet av Norsbo by 1866-1867. Källa: Lantmäteriet

Laga skifteskartan visar ursprunglig indelning i fastigheter och befintliga byggnader. Med stora bokstäver A, B, C o.s.v. visas på samma karta den nya fastighetsindelningen enligt Laga skiftesbeslutet. De nya gränserna är utritade med heldragna linjer och med ringar för de gränsrösen som anlades på marken.

Vid jämförelse mellan 1818 års karta och Laga skifteskartan 1867 framgår att under de 45 åren en del byggnader tagits bort och att andra har tillkommit. Exempelvis för området på västra sidan av Norsbobäckens utlopp i Liljan har flera byggnader tillkommit.

Före Laga skiftet fanns 11 gårdar med mark och olika omfattning av jordbruk.  Ett 40-tal byggnader fanns då med olika användning, bostadshus, ladugårdar, härbren, utedass, tvättstugor m.m. Laga skiftet innebar att fyra av de ursprungliga gårdarna fick flyttas ut från Norsbo bykärna. De smala tegskiftena slogs ihop till ett fåtal skiften per fastighet. Flera av byggnaderna i byn revs under decennierna efter Laga skiftet och några flyttades till nya platser. Laga skiftet innebar att en ny bondgård etablerades i norra delen av byn – ett lantbruk som fortsatt att drivas som egen brukningsenhet alltsedan dess. Flera av bostadshusen i byn moderniserades och byggdes till.

 

Ny tid med sommarboende och kommunikationer

Vid sekelskiftet 1800/1900 inleddes en period där välbeställda familjer köpte mark för sommarboende längs Liljans och Runns stränder. Främby udde, Klippudden och Norhaga är exempel. Kommunikationerna till Norsbo-Hinsnoret förbättrades genom järnvägsstationen i Hinsnoret 1915 och Norsbo anhalt 1932, och senare med bättre bilvägar. Då ökade möjligheten till permanent bosättning och att resa till arbete, skolor och affärer.

Under resten av 1900-talet kom att byggas villor för både permanentboende och fritidsboende. Norsbo by har åter långsamt kommit att förtätas. Under senare år har dessutom nybygge av villor skett i Hinsnoret, Klippudden, vid Liljans gård samt vid Liljesund. Nedan en karta som visar dagens fastighetsindelning i Norsbo.

Källa: Lantmäteriet Min karta, mars 2021