Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Bebyggelseutvecklingen i Norsbo

Bebyggelse tros ha funnits i Norsbo by sedan medeltiden. De tre bergsmansgårdarna i området har även lång dokumenterad historia. Bebyggelsen har kraftigt påverkats av 1867 års Laga skifte och sedan av de förbättrade kommunikationerna till Falun och Borlänge.

Bebyggelseutvecklingen i Norsbo by kan följas genom de lantmäterikartor som upprättades från 1600-talet och framöver. Arkeologer har hittat äldre boplats vid Liljans gård från trolig vikingatid. Bosättning har då troligen även funnits vid platsen för Hinsnorets gård och Norsbo by.

Hävdekarta upprättad till Laga skiftet av Norsbo by 1860. Källa: Lantmäteriet

 

En karta över bebyggelsen i Norsbo by togs fram för Laga skiftet under 1860-talet.

Före Laga skiftet fanns 12 gårdar med mark och olika omfattning av jordbruk.  Ett 40-tal byggnader fanns då med olika användning. Laga skiftet innebar att fyra av de ursprungliga gårdarna fick flyttas ut från Norsbo bykärna. De smala tegskiftena slogs ihop till ett fåtal skiften per fastighet. Flera av byggnaderna i byn revs under decennierna efter Laga skiftet och några flyttades till nya platser. Laga skiftet innebar att en ny bondgård etablerades i norra delen av byn – ett lantbruk som fortsatt att drivas som egen brukningsenhet alltsedan dess.

Vid sekelskiftet 1800/1900 inleddes en period där välbeställda familjer köpte mark för sommarboende längs Liljans och Runns stränder. Främby udde, Klippudden och Norhaga är exempel. Kommunikationerna till Norsbo-Hinsnoret förbätt­rades genom järnvägsstationen i Hinsnoret och Norsbo anhalt, och senare med bättre bilvägar. Då ökade möjligheten till permanent bosättning och att pendla till arbete, skolor och affärer. Under resten av 1900- talet kom härmed att byggas villor för både permanentboende och fritidsboende. Norsbo by har åter långsamt kommit att förtätas. Under senare år har nybygge av villor skett i Hinsnoret, Klippudden och vid Liljans gård samt vid Liljesund.

Information om cookies

Bygdegårdarna och dess undersidor använder ibland cookies för att underlätta ditt besök på vår hemsida. Om du inte vill att vi lagrar cookies på datorn kan du stänga av detta i inställningarna för din webbläsare. Du kan läsa mer på minacookies.se