Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Trädgårdstäppan vid Hinsnorets gård

Täppan ligger mitt i det odlingslandskap som sedan flera hundra år tillhört Hinsnorets gård. Jordbruket minskade i mitten av 1900-talet och en del av marken växte då igen. Får- och hästbete har dock motverkat igenväxningen. Omkring år 2019 började marken kring ”Trädgårdstäppan” åter plöjas och restaureras som jordbruksmark med vattensamlingar där bl.a. vattensalamandrar tidigare brukade finnas.

Kartan visar Hinsnorets gård enligt lantmäterikarta upprättad av lantmätaren Ernström från 1801.