Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Slaggstensfält

I norra delen av området för Norsbo by längs Norsbobäcken finns lämningar av två slaggstensfält. Dessa härrör troligen från hyttverksamhet av ägarna till bergsmansgårdarna i Hinsnoret och Liljesund och arbetet kan ha utförts av boende i Norsbo by.

Slagg är en biprodukt som uppstår vid anrikning av metaller i malm som brutits ur gruva. Äldre slagg innehåller vanligen restmineraler som med dagens teknik skulle varit möjliga att anrika.

Varp kallas även gråberg och avser de bergartsfragment som bryts ut i gruva tillsammans med den efterfrågade malmen. Den avskiljs från malmen genom olika metoder för sönderkrossning.

Ibland sammanblandas de två begreppen varp och slagg.  Även ordet slaggvarp förekommer.

Slaggstensfältet är en rest vid anrikning av kopparmalm från Falu gruva. I närheten av Norsbobäcken ligger två bergsmansgårdar, Hinsnorets gård och Liljesunds gård. Bergsmansgårdarna var involverade i hyttor vid Norsbobäcken. Arbetarna tros ha bott i Norsbo by.

Norsbobäckens vattenkraft användes vid anrikningen. Bäcken rinner upp från sjön Vällan och har tidigare var mer vattenförande. Vällan reglerades vid flera tillfällen, så att avrinningen i huvudsak kom att ske först via Margaretas dike sedan Krondiket med syfte att förse Falu gruva med vattenkraft.

Fältet är till ytan ca 100×50 m med en tjocklek av ca 2 m och belägen på båda sidor av Norsbobäcken. Ytterligare ett fält finns ca 50 m norr härom. Slaggen är brun och tung i form av 0.1 till 0,5 cm stora stycken, delvis överväxt med mossa och barrträd. Del av slaggen är bortförd som vägfyllnad. Slagg finns även i bäckfåran både norr och söder om fyndplatsen.

 

Ytterligare slaggstensfält finns nära Norsbobäckens utlopp i sjön Liljan.

Källa: Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister

 

Länk till karta: Här!