Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Tidigare väg- och järnvägssystem

I äldre tider färdades man mer till fots, på sjön och vintertid på isen, dessutom fanns mer eller mindre komfortabla hästdragna vagnar. Idag kan transporter till Falun och Borlänge ses som självklarheter för den som har tillgång till bil. Även buss finns för de som läser tidtabellen.

Först var sjövägen och skogsvägar

Mellan Falun och Stora Tuna – Torsång lär man tidigt ha färdats över Runn på isen eller med båt. Längre västerut fanns en väg förbi suptallen och en väg genom skogen ytterligare längre västerut, idag kallad Kåres väg.

 

Falun – Källviken – Hinsnoret – Tomnäs – Ornäs

Tidigt fanns en forväg från Falu stad över Källvikens gård ner till Hinsnorets gård. Därifrån gick det att ta sig vidare till Liljesund och genom skogen på stig ner mot Tomnäs och Ornäs. För överfart av vattnet vid Liljesund har funnits både repdragen färja och träbro med avstånd mellan stränderna på uppskattat 80 alnar, ca 24 meter. Tidvis har bro- och färjeavgift tagits ut. Att förbindelsen var viktig visar ett domslut år 1442 av häradshövdingen i en konflikt om överfarten. På lantmäterikarta från 1784 framgår att överfarten vid Liljesund skedde med en färja, förmodligen repdragen.

Utsnitt ur Charta över BergfrälseHemmanet Liljesund uti Kopparbergs Hövdingedöme och Torsångs socken beläget afmätt år 1784 af A. Ernström. Källa Lantmäteriet

 

Avtagsvägen till Norsbo

Till Norsbo by kom man genom att ta av från vägen Källviken – Hinsnoret, strax före dagens trevägskorsning Hinsnoret-Norsbo, och komma ner från skogen mot Norsbo där idag bystugan ligger. Det gick även att gå genom skogen längs Norsbobäcken.

Utsnitt ur generalstabskartan Bladet 97, Falun tryckt 1899, uppmätt 1894-95, reviderad inför omtryck troligen 1915. Källa: Lantmäteriet

 

Norsbo och västerut

En byväg gick från Norsbo västerut längs sjön Liljans strand till Liljans gård och därifrån vidare mot Olsbacka och Apeboda kyrka. Den närmaste kyrkan för Norsboborna fanns i Aspeboda, även om området länge hörde till Torsångs socken.

 

Järnvägen

Förbindelsen till Falun förbättrades när privata företaget Bergslagernes Järnvägar öppnade trafik mellan Falun och Borlänge (Ludvika) 31 dec 1875.  Det gick att kliva av och på tåget vid Hinsnorets anhalt som låg närmast dagens bomförsedda järnvägsövergång. År 1904 öppnades godstrafik på Björbobanan, men det dröjde till 1935 innan en anhalt för på- och avstigande kunde ordnas inne i Norsbo by. Trafik med rälsbuss uppehölls på Björbobanan till år 1960 då trafiken lades ner.

Hinsnorets station byggdes ut med stationshus 1915.  Därefter inrättades en järnvägsstation med stationsinspektör och fyra anställda. Av och påstigning kunde här ske fram till 1960-talet. Sträckan mot Borlänge trafikerades av rälsbuss som bl.a. tog skolbarn till Tomnäs skola efter nerläggning av Norsbo skola 1934.

 

Förrättningskarta visande avstyckning av tomt för järnvägsstaton Hinsnoret, upprättad 1926. Källa: Lantmäteriet.

 

Ny väg Norsbo – Karlsvik

Kring 1945 tog Norsbo vägförening upp frågan om bygget av en ny rakare väg mellan Hinsnoretsvägen och Karlsvik. Denna väg kom till stånd genom statsbidrag och visst bidrag från Torsångs socken. Många av byborna i Norsbo och Liljan kom att bidraga till kostnaderna. 1947 blev grusvägen klar med 3,5 m bredd, 11 mötesplatser och ett antal vattentrummor. Bl.a. behöves en grövre vattentrumma för Norsbobäcken och en för bäcken vid Stenmans. Denna väg har sedan blivit allmän väg, breddats, belagts med asfalt och med staten som väghållare genom Trafikverket.