Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Laga skiftet av Norsbo by 1866-1867

Åren 1866-1867 genomfördes ett skifte av marken inom Norsbo by. Byn som då låg i Torsångs socken avgränsades i väster av marker tillhörande bl.a. skattefrälset Liljans herrgård och i öster av marker hörande till skattefrälset Hinsnorets gård. Laga skiftet inleddes med upprättandet av en hävdekarta 1866 som visade hur marken då nyttjades och värdering gjordes av varje litet markområde.

Karta till laga skiftet av Norsbo by 1866 – 1867. Källa: lantmäterimyndighetens arkiv.

Innan laga skiftet

Inom Norsbo by fanns 11 jordbruksfastigheter med odlingsmark som sträckte sig norr om byn upp längs Norsbo-bäcken fram till området vid slaggstensfälten. I byn fanns ett 40-tal byggnader. En del var enkla bostadshus, flera var uthus för olika användning.

Den odlade marken var som kartan visar uppdelad i smala tegar med öppna tegdiken. Anledningen var rättviseskäl, så att alla gårdar fick del av marker av olika kvalitet. Dessutom skedde säkert en privat markdelning i samband med giftermål och arvskiften. De smala tegarna var svåra att bruka med de nya odlingstekniker som alltmer började användas.

 

Efter laga skiftet

Skiftet innebar att sju av gårdarna fick kvarstanna, medan fyra skulle flytta till norra delarna av byn. I arbetet med flytten fick alla markägare i byn medverka ekonomiskt och genom arbetsinsatser. Detta kunde gälla att flytta byggnader, gräva brunn och att lägga igen öppna tegdiken. I byn bildades även en bysamfällighet för vägar, båtplats och för Norsbobäcken. De fastighetsområden som bildades genom Laga skiftet är i kartan utmärkt med A, B, C osv där gränser visas med heldragna linjer och gränspunkter med runda ringar. Denna omstrukturering av fastighetsindelningen blev alltså omfattande och grundstommen finns kvar än i dag.

Laga skifteskartan visar även vilka byggnader och vägar som då fanns i Norsbo by nere vid sjön Liljan. Träbyggnaderna stod tätt med bl.a. en del sanitära problem och brandrisker. Snickaren Fyhr var en av ägarna som flyttade byggnader längre norrut i byn.

Detalj ur Laga skifteskartan för Norsbo by 1866 – 1867. Källa: Lantmäterimyndighetens arkiv.